Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2021

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2021 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2021rejsegodtgørelsen

Danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtager, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Læs mere her

Tidsbegrænsning: Der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse, når der arbejdes på et midlertidigt arbejdssted. Ved udbetaling af skattefri godtgørelse efter statens takster for udgifter til fortæring og småfornødenheder kan et arbejdssted højst anses for midlertidigt i de første 12 måneder. Læs mere her

Ingen udbetaling: Der er situationer hvor der ikke kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse. Læs mere her

Reduktion: Hvis der stilles fri fortæring til rådighed for lønmodtageren, sker der reduktion i godtgørelsen. Det gælder også, hvis den, for hvem arbejdet udføres, stiller fri fortæring til rådighed. Læs mere her

Valg af princip: Der skal vælges samme dækningsprincip for udgifter af samme udgiftstype på den enkelte rejse. Alle overnatningsudgifter kan for eksempel dækkes som udlæg efter regning, mens alle udgifterne til kost og småfornødenheder dækkes ved en skattefri kostgodtgørelse – eventuelt kombineret med fri kost. Læs mere her

2. Fradrag i forbindelse med rejser

Fradraget for rejseudgifter er maksimeret. Grænsebeløbet bliver pristalsreguleret og udgør 27.400 kr. i 2018, 28.000 kr. i 2019, 28.600 kr. i 2020 og 29.300 kr. i 2021. Læs mere her

Differencefradrag: Hvis betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse efter statens takster er opfyldt, men udbetaling ikke er sket eller er sket med lavere beløb end de satser, der gælder for den pågældende lønmodtager, kan modtageren uden dokumentation for de faktiske udgifter foretage fradrag i den skattepligtige indkomst for differencen. Læs mere her

25 %-fradrag: Såfremt arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens rejseudgifter til kost efter regning, kan lønmodtageren ved indkomstopgørelsen fradrage udgifter til småfornødenheder med 25% af standardsatserne for fortæringsudgifter. Læs mere her

Dokumenterede udgifter: Hvis betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling heraf ikke er sket, kan lønmodtageren foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med de dokumenterede, faktiske rejseudgifter. Læs mere her

Selvstændige: Selvstændigt erhvervsdrivende kan i stedet for fradrag for de dokumenterede, faktiske rejseudgifter foretage fradrag med de satser, der gælder for godtgørelse til lønmodtagere i de pågældende erhverv under de samme betingelser. Læs mere her

Bestyrelser, råd og lignende samt ulønnede medhjælpere: Medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende kan – uanset om de modtager vederlag som A-indkomst eller ej – modtage skattefri rejsegodtgørelse, herunder 25%-tillæg. Læs mere her

Eksportmedarbejdere: Eksportmedarbejdere er lønmodtagere, der udfører arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver. Arbejdet skal have til formål at opnå salg til udlandet af arbejdsgiverens varer og tjenesteydelser eller at opfylde sådanne aftaler. Læs mere her

3. Godtgørelse ved kursusdeltagelse

Der er skattefrihed for udgifter i forbindelse med uddannelser og kurser, når ydelserne modtages

 • for rejser under 24 timer, fra en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold,
 • som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, eller når kurset gives ved ophør af et ansættelsesforhold,
 • af personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Folketinget og kommunalbestyrelser,
 • til medlemmer af en fagforening, arbejdsløshedskasse eller pensionskasse. Læs mere her

Følgende ydelser medregnes ikke til den skattepligtige indkomst:

 • Ydelser til dækning af bog- og materialeudgifter, som er relevante for uddannelsen eller kurset
 • Godtgørelse til dækning af udgifter til logi, kost og småfornødenheder
 • Befordringsgodtgørelser. Læs mere her

4. Dokumentationskrav ved rejse

Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige rejse skal indeholde:

 • modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
 • rejsens erhvervsmæssige formål
 • rejsens start- og sluttidspunkt
 • rejsens mål med eventuelle delmål
 • de anvendte satser
 • beregning af rejsegodtgørelsen.

Opfyldes disse betingelser ikke, bortfalder grundlaget for at modtage rejsegodtgørelse skattefrit. Læs mere her

5. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2021befordringsgodtgørelsen

Erhvervsmæssig kørsel er:

 • kørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder (60-dagesreglen)
 • kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver
 • kørsel indenfor samme arbejdsplads.

Al anden kørsel er privat kørsel. Læs mere her

60-dagsreglen: Ved kørsel mellem bopælen og en arbejdsplads lægges antallet af arbejdsdage sammen. Køres der således fra hjemmet til konstant skiftende arbejdspladser og ikke til samme arbejdsplads i mere end 60 dage, er befordringen hele tiden erhvervsmæssig. Læs mere her

6. Dokumentationskrav ved befordring

Bogføringsbilag vedrørende den erhvervsmæssige kørsel skal indeholde:

 • modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
 • kørslens erhvervsmæssige formål
 • dato for kørsel
 • kørslens mål med delmål
 • angivelse af antal kørte kilometer
 • de anvendte satser
 • beregning af befordringsgodtgørelse.

Opfyldes disse betingelser ikke, bortfalder grundlaget for at modtage befordringsgodtgørelse skattefrit. Læs mere her

7. Befordringsfradrag

Skatterådet har fastsat fradrag efter ligningslovens § 9 C befordring mellem hjem og arbejdsplads således:

 • 0-24 km: ingen fradrag i 2020, ingen fradrag i 2021
 • 25-100 km: 196 øre/km i 2020, 190 øre/km i 2021
 • over 100 km: 98 øre/km i 2020, 95 øre/km i 2021.

For kørsel over 24 km pr. arbejdsdag kan personer, der bor i visse udkantskommuner, og som har en samlet, daglig transport på over 120 km, fradrage 196 øre/km. Læs mere her

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab