Personalegoder 2021

Personalegoder 2021 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Beskatning af personalegoder 2021

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af disse er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række goder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis. Læs mere her

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

  • Skattefri personalepleje
  • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder
  • Bagatelgrænse for mindre goder
  • Beskatning af markedsværdi
  • Beskatning efter standardsatser Læs mere her

Den skattepligtige værdi af et personalegode nedsættes som hovedregel, hvis medarbejderen yder egenbetaling til arbejdsgiveren af beskattede midler. Læs mere her

2. Bruttotrækordning

Mange virksomheder tilbyder medarbejderne fleksible lønpakker, det vil sige en kombination af kontant løn og personalegoder. Baggrunden herfor er, at medarbejderen i visse tilfælde kan spare skat ved at få et personalegode frem for selv at skulle betale for godet med beskattede midler. Læs mere her

Der er en række betingelser som skal opfyldes for at anvende bruttotrækordningen. Læs mere her

3. Personalegoder 2021 – skat

Medarbejderen er som udgangspunkt skattepligtig af de goder, der modtages som led i ansættelsesforholdet. Reglerne om beskatning af personalegoder gælder også for goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende. Skattepligtige personalegoder, der tilfalder medarbejderens familie, skal beskattes hos medarbejderen. Den skattepligtige værdi af goder til medarbejderens familie udgør normalt arbejdsgiverens faktiske udgift i stedet for en gældende standardsats. Læs mere her

Den skattemæssige behandling af autocamper, avis, befordring hjem/arbejde, beklædning, bonuspoint, briller, brobizz, bøder, computer, cykel, dagsbeviser, elbil, fantomaktier, firmabil, firmabørnehave, flytteudgifter, fratrædelsesgodtgørelse, færgeabonnement, gaver, gevinster, gulpladebiler, helårsbolig, hestetransport, hjemmearbejdsplads, internetforbindelse, Ipad, jagt, jubilæumsgratiale, julegaver, kantineordning, kontingent, kostvejledning, kunstforening, kørekort, kørselsgodtgørelse/tilskud bil, lystbåd, medarbejderaktier, motorcykel, parkeringsplads, personalearrangement, personalelån, personalerabat, psykologbistand, receptioner, rejser, sommerbolig, sponsorbilletter, sport og motion, sundhedsforsikring og sundhedsbehandling, sundhedstjek, syge- og ulykkesforsikring, teambuilding, telefon, tv-kanaler, uddannelse og vaccine behandles i publikationen. Læs mere her

4. Hovedaktionærer mfl.

Direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal beskattes af personalegoder på samme måde som andre medarbejdere. Til denne hovedregel gælder tre undtagelser, nemlig helårsbolig, sommerbolig og lystbåd, hvor beskatningen er skærpet i forhold til de almindelige regler. Læs mere her

5. Personaleforeninger

På mange arbejdspladser er der etableret en personaleforening, hvor den enkelte medarbejder betaler et månedligt kontingent. Da foreningen typisk afholder aktiviteter, som arbejdsgiveren ellers ville tilbyde medarbejderne, vælger mange arbejdsgivere at yde et månedligt tilskud til personaleforeningen. Spørgsmålet er derfor, om de aktiviteter, personaleforeningen afholder, er et personalegode, der er ydet af arbejdsgiveren, eller der blot er tale om en almindelig foreningsaktivitet for medarbejderne. Læs mere her

Den skattemæssige behandling af personalegoder/aktiviteter i personaleforeningen er afhængig af, om arbejdsgiveren har en væsentlig indflydelse i personaleforeningen eller ikke. Læs mere her

6. Arbejdsgiverens indberetningspligt

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren mfl. skal foretage indberetning til e-Indkomst af alle naturalier/personalegoder ydet i ansættelsesforhold, aftaleforhold eller som led i valg til tillidspost. Hvilke personalegoder skal indberettes og hvilke skal ikke? Bøder ved manglende indberetning? Læs mere her

7. Personalegoder 2021 – moms

Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel ret til momsfradrag for indkøb af varer og ydelser, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Læs mere her

Virksomhedens fradragsret for moms af personalegoder afhænger af godets karakter og den erhvervsmæssige anvendelse. Det betyder, at virksomheden enten har fuld fradragsret, delvis fradragsret eller ingen fradragsret. Læs mere her

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab