Personalegoder 2017

Klik her for at åbne publikationen Personalegoder 2017

Personalegoder 2017 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Beskatning af personalegoder

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

  • Beskatning af markedsværdi
  • Beskatning efter standardsatser
  • Skattefri personalepleje
  • Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder
  • Bagatelgrænse for mindre goder

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af disse er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række goder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Den skattepligtige værdi af et gode nedsættes som hovedregel, hvis medarbejderen yder egenbetaling til arbejdsgiveren af beskattede midler. Læs mere her

2. Bruttotrækordning

Mange virksomheder tilbyder medarbejderne fleksible lønpakker, det vil sige en kombination af kontant løn og personalegoder. Baggrunden herfor er, at medarbejderen i visse tilfælde kan spare skat ved at få et gode frem for selv at skulle betale for godet med beskattede midler.

Der er en række betingelser som skal opfyldes for at anvende bruttotræksordningen. Læs mere her

3. Personalegoder – skat

Medarbejderen er som udgangspunkt skattepligtig af de goder, der modtages som led i ansættelsesforholdet. Reglerne om beskatning af personalegoder gælder også for goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende. Skattepligtige goder, der tilfalder medarbejderens familie, skal beskattes hos medarbejderen. Den skattepligtige værdi af goder til medarbejderens familie udgør normalt arbejdsgiverens faktiske udgift i stedet for en gældende standardsats.

Den skattemæssige behandling af avis, befordring hjem/arbejde, beklædning, bonuspoint, brobizz, bøder, computer, cykel, dagsbeviser, elbil, fantomaktier, firmabil, firmabørnehave, flytteudgifter, fratrædelsesgodtgørelse, færgeabonnement, gaver, gevinster, gulpladebiler, helårsbolig, hjemmearbejdsplads, internetforbindelse, Ipad, jagt, jubilæumsgratiale, julegaver, kantineordning, kontingent, kostvejledning, kunstforening, kørekort, kørselsgodtgørelse/tilskud bil, lystbåd, medarbejderaktier, motorcykel, parkeringsplads, personalearrangement, personalelån, personalerabat, receptioner, rejser, sommerbolig, sponsorbilletter, sport og motion, sundhedsforsikring og sundhedsbehandling, sundhedstjek, syge- og ulykkesforsikring, teambuilding, telefon, tv-kanaler og uddannelse behandles i publikationen. Læs mere her 

4. Hovedaktionærer mfl.

Direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform skal beskattes af personalegoder på samme måde som andre medarbejdere. Til denne hovedregel gælder tre undtagelser, nemlig helårsbolig, sommerbolig og lystbåd, hvor beskatningen er skærpet i forhold til de almindelige regler. Læs mere her

5. Personaleforeninger

På mange arbejdspladser er der etableret en personaleforening, hvor den enkelte medarbejder betaler et månedligt kontingent. Da foreningen typisk afholder aktiviteter, som arbejdsgiveren ellers ville tilbyde medarbejderne, vælger mange arbejdsgivere at yde et månedligt tilskud til personaleforeningen. Spørgsmålet er derfor, om de aktiviteter, personaleforeningen afholder, er et personalegode, der er ydet af arbejdsgiveren, eller der blot er tale om en almindelig foreningsaktivitet for medarbejderne. Læs mere her

6. Arbejdsgiverens indberetningspligt

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren mfl. skal foretage indberetning til e-Indkomst af alle naturalier/personalegoder ydet i ansættelsesforhold, aftaleforhold eller som led i valg til tillidspost. Hvilke personalegoder skal indberettes og hvilke skal ikke? Bøder ved manglende indberetning? Læs mere her

7. Personalegoder – moms

Virksomhedens fradragsret for moms af personalegoder afhænger af godets karakter og den erhvervsmæssige anvendelse. Det betyder, at virksomheden enten har fuld fradragsret, delvis fradragsret eller ingen fradragsret. Læs mere her

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab