Nyt fra din revisor – august 2019
Facit august 2019

FACIT august 2019 indeholder følgende hovedoverskrifter:

1.  Rød – gul – grøn

Så fik vi en rød regering, der vil være så grøn, at verdens øvrige regeringsledere bliver gule af misundelse. Læs mere her

2. Konkurskarantæne

En virksomheds manglende økonomiske succes kan have talrige årsagsforklaringer: Konjunkturændringer, likviditets- og finansieringsproblemer, et produkt, der ikke afhændes på markedet, eller ledelsesmæssig udygtighed kan nævnes som eksempler. Manglende succes kan resultere i insolvens, hvilket ofte vil medføre konkursbehandling af virksomheden. Læs mere her

3. Ny ferielov

Det er vist de færreste, der kan have overset, at vi fra den 1. september 2019 går over til at optjene og afholde ferie efter en ny ferielov. Der har været skrevet mange og lange artikler om emnet, og man kan godt få det indtryk, at alt er vendt på hovedet. Men er det nu også det? Læs mere her

4. Underrepræsentation

Et mærkeligt ord – men ikke desto mindre findes der i selskabsloven en bestemmelse med navnet ”Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn”. Bestemmelsen er helt fra 2012, og der har i pressen været en del omtale af de problemstillinger, den har medført. Læs mere her

5. Klimaaftryk

Er der spor af klimaet i årsrapporterne? Maj måned 2019 satte for alvor liv i klimadebatten i Danmark. Folketingsvalget blev af Mette Frederiksen udråbt som det første klimavalg i Danmark, og efter valget til Europa-Parlamentet mente Pia Kjærsgaard, at tilbagegangen for hendes parti skyldtes ”klimatosserne”. Læs mere her

6. Forældrekøb er stadig populært og kompliceret

Begrebet forældrekøb dækker over den situation, hvor en forælder eller et forældrepar køber en studielejlighed med det formål at leje den ud til næste generation. Begrebet gælder selvfølgelig også i den modsatte situation, hvor børn eller børnebørn køber en ejendom og lejer den ud til deres forældre/bedsteforældre. Læs mere her

7. Kvalitetskrav?

Vi har ofte skrevet i Facit om de nye tider – tider, hvor maskiner i stort omfang vinder indpas på områder, hvor der tidligere har været levende væsener ind over, og hvor tiltroen til regneark og systemer kan synes større end tiltroen til mennesker. Det kan af og til forekomme, at de ansatte i sundhedsvæsenet og lignende væsener bruger mere tid på at udfylde skemaer og dokumentere, at der ikke laves fejl end på at udføre det arbejde, de er uddannet til at varetage. Et gammelt udsagn med reference til Lenin er, at ”tillid er godt, men kontrol er bedre”. Læs mere her

8. Iværksætterselskaber afskaffes

Siden 15. april 2019 har det ikke længere været muligt at stifte iværksætterselskaber – de såkaldte IVS’er. Eksisterende IVS’er skal inden for de næste 2 år enten omregistreres til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kr. eller alternativt afvikles. Konsekvensen af ikke at gøre noget inden for 2-årsfristen er, at IVS’et bliver tvangsopløst. Læs mere her

9. Nye regler om reelle ejere på vej

Tilbage i maj måned 2017 trådte reglerne om registrering af reelle ejere i kraft. Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne eller på anden måde udøver kontrol. Omtrent to år senere vedtog Folketinget at ændre en række love med det sigte at justere reglerne om reelle ejere. Samlet set omhandler ændringsloven supplerende regler for selskabers, fondes og foreningers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. Læs mere her

Copyright © 2013 – 2022 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab