Nyt fra din revisor – marts 2021
FACIT marts 2021 - elafgift m.v.

FACIT marts 2021 – elafgift m.v. indeholder følgende hovedoverskrifter:

1. Godt nyt om godtgørelse af elafgift

Med virkning fra 1. januar 2021 er reglerne for godtgørelse af elafgift blevet forenklede, og mange virksomheder har fået ret til en større godtgørelse. Med de nye regler vil der være den samme ret til godtgørelse af elafgift, uanset om virksomheder anvender el til såkaldte procesformål (fx el til drift af maskiner og it-udstyr og til belysning) eller til opvarmning af rum og vand samt komfortkøling. Med ændringen har flere virksomheder fået et økonomisk incitament til at anvende el til opvarmning. Læs mere her

2. Solgt eller gratis

Hvornår kan et salg indtægtsføres som omsætning? Umiddelbart har de fleste af os en klar fornemmelse for, hvornår en handel er endelig, og derfor finder vi det normalt heller ikke vanskeligt at afgøre, hvornår omsætningen kan registreres i bogholderiet. Det bliver imidlertid mere og mere almindeligt, at en handel er sammensat af flere elementer, og i flæng kan nævnes eksempler som gratis kædestramning 3 måneder efter køb af en cykel, fri support 2 år efter køb af en skræddersyet softwarepakke eller en gratis 6. pizza efter eget valg. Læs mere her

3. Brexit – social sikring og skat

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU, og den 31. december 2020 udløb overgangsperioden. Selv om EU og Storbritannien har indgået en ny handelsaftale og en række andre nye aftaler med virkning fra 1. januar 2021, er der tale om et mudret Brexit, og der udestår en lang række forhandlinger om vigtige emner, såsom vandrende arbejdskraft og emigration/immigration. Mange danskere har gennem tiderne set et ophold i England og resten af Storbritannien som en naturlig del af karrieren. I middelalderen var motivet til besøgene måske de samme, men immigrationsmetoden var lidt anderledes end i dag. Mange af de danskere og andre EU-borgere, som er flyttet til Storbritannien for at bosætte sig og arbejde der i en periode, eller som har planlagt at gøre det inden længe, er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig med hensyn til skatteforhold og social sikring efter Brexit. Læs mere her

4. Beskatning af fri bil – ændring af beregningsmetode

Personer, der får stillet en bil til rådighed som led i et ansættelsesforhold, hvor bilen kan anvendes privat, er skattepligtige af værdien af anvendelsen. Den skattepligtige værdi af fri bil er i mange år blevet fastsat til 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. (dog minimum 160.000 kr.), plus 20 % af værdien for den del, der ligger over 300.000 kr. Til den skattepligtige værdi af fri bil skal endvidere lægges 150 % af det betalte miljøtillæg (indeholdt i ejerafgiften) eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg. Fra og med 1. juli 2021 kommer der nye regler for beregning af beskatning af fri bil. Anskaffelsesprisen skal vægtes mindre i beskatningsgrundlaget, og miljøtillægget skal vægtes højere. Læs mere her

5. Regnskaber i en coronakrisetid

I snart et helt år har alle på en eller anden måde været påvirket af den igangværende pandemi. Set fra en revisorvinkel har de seneste 12 måneder budt på en lang række udfordringer med håndtering af og rådgivning om problemstillinger forbundet med dels hjælpepakker og dels regnskabsaflæggelse. Revisorerklæringer i relation til udvalgte støtteordninger har helt afgørende betydning for de af vores kunder, der er ramt af de forskellige varianter af hel eller delvis nedlukning, ligesom økonomisk rådgivning til kriseramte virksomheder naturligt har fyldt mere end normalt. Læs mere her

6. Brexit – hvad nu?

Brexit er skidt for dansk, europæisk og britisk erhvervsliv. Det er godt, at der trods alt blev indgået en aftale, men den nuværende situation er langt fra så attraktiv, som da briterne var med i fællesskabet. En omvendt handelsaftale er nok den bedste måde at beskrive situationen på – man rejser barrierer og besværliggør udgangspunktet. Derfor er det relevant at vide, hvad hovedpunkterne i aftalen er, så man ikke bliver stillet dårligere end højest nødvendigt i nuværende eller kommende handelsforhold med vores britiske venner. Læs mere her

Copyright © 2013 – 2024 Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab